ล่อฟ้าแรงสูง | LIGHTING ARRESTER FOR HIGH VOLTAGE
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูอุปกณ์แรงสูง-แรงตํ่า | BACK TO HIGH VOLTAGE HARDWARE MENU

รายการ / DESCRIPTION
9 / 10   KV.      5  KA.
21   KV.      5  KA.
21   KV.    10  KA.
24  KV.  5KA. [Polymer]
30   KV.         5KA
30    KV.    10  KA.
21  KV.  5  KA.  [Polymer]