ก้านสมอบกแบบห่วงสองร่อง | ANCHOR ROD DOUBLE STRAND EYE

ก้านสมอบกแบบเชื่อมด้วยตะเข็บไฟฟ้า | ANCHOR ROD WELDED EYE

สนใจสินค้าติดต่อ 02 – 9433299
กลับสู่หน้าฮาร์ดแวร์  | BACK TO HARDWARE MENU

คําอธิบาย / DESCRIPTION
แบบเชื่อมตะเข็บด้วยไฟฟ้า  M.  16  x  2000  mm.
แบบเชื่อมตะเข็บด้วยไฟฟ้า  M.  16  x  2100  mm.
แบบห่วงสองร่อง   M.  20  x  2500  mm.
แบบห่วงสองร่อง   M.  24  x  2500  mm.