รายการ | DESCRIPTION
หลอดต่อสายชนิดบีบรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. | SLEEVE TENSION 50 SQ.MM.
หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. | SLEEVE TENSIONLESS 50 SQ.MM.
หลอดต่อสายชนิดบีบรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | SLEEVE TENSION 185 SQ.MM.
หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 185 ต.มม. | SLEEVE TENSIONLESS 185 SQ.MM.
หลอดต่อสายชนิดบีบรับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | SLEEVE TENSION 400 SQ.MM.
หลอดต่อสายชนิดบีบไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 400 ต.มม. | SLEEVE TENSIONLESS 400 SQ.MM.