สแตรนแคล้มป์แบบตรงสําหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมแกนเหล็ก | CLAMP STRAIN STRAIGHT

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนูอลูเนียมคอนเน็คเตอร์ | BACK TO CONNECTOR AL MENU
สแตรนแคล้มป์แบบตรง | CLAMP STRAIN STRAIGHT TYPE 
ACC / ACSR (ขนาดใช้กับสาย)
สแตรนแคล้มป์แบบตรง 35-70 / 35-50
สแตรนแคล้มป์แบบตรง 95-120 / 70-95
สแตรนแคล้มป์แบบตรง 150-185 / 120-150