เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า | OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET

สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู เหล็กรางนํ้า,เหล็กฉาก,เหล็กคอนสายแบบต่างๆ และอื่นๆ| BACK TO CROSSARM STEEL

ขนาด   ( MM.)
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง      2,250
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง      2,100
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง 2,250 + โค้ง 2,100
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง    2,500
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง     2,150
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง 2,500 + โค้ง 2,150
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง     3,000
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางโค้ง      2,850
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง 3,000 + โค้ง 2,850