กายทิมเบิ้ลสําหรับสายยึดโยง | GUY THIMBLE FOR STEEL WIRE
สนใจสินค้าติดต่อ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 – 9433299
กลับสู่เมนู ฮาร์ดแวร์ สําหรับลูกถ้วย,เสาไฟฟ้า | HARDWARE FOR LINE POLE , INSULATOR

รายการ | DESCRIPTION
กายทิมเบิ้ล สําหรับสายยึดโยง 50 – 95 ต.มม. | GUY THIMBLE FOR STEEL WIRE 50-95 MM.